Regulamin

 • Informacje ogólne
  1. Szkoła Tańca Irish Spin działa jako Irish Spin Małgorzata Szarycz z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 38/7, NIP: 8961430059, REGON: 363510501
  2. Niniejszy regulamin obowiązuje na wszystkich zajęciach prowadzonych przez Szkołę Tańca Irish Spin.
  3. Regulamin jest dostępny w formie elektronicznej pod adresem: http://taniec-irlandzki.wroclaw.pl/regulamin oraz w formie papierowej u trenera prowadzącego zajęcia taneczne.
  4. W przypadku zmiany regulaminu, każdy uczestnik będzie o tym poinformowany i będzie mógł odstąpić od uczestnictwa w zajęciach bez żadnych konsekwencji. Informacja o zmianie regulaminu będzie podana na stronie http://taniec-irlandzki.wroclaw.pl.
 • Podstawowe zasady uczestnictwa w zajęciach
  1. Uczestnikiem zajęć może zostać osoba, która dokonała zgłoszenia na zajęcia taneczne oraz uiściła opłatę za zajęcia.
  2. Każdy Uczestnik zajęć tanecznych jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu zajęć szkoły Irish Spin. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Tańca Irish Spin dla celów organizacji kursów tańca. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji jako Uczestnika kursu tańca organizowanego przez Szkołę Tańca Irish Spin.
  3. Uczestnictwo w zajęciach osób niepełnoletnich jest możliwe wyłącznie po dostarczeniu podpisanej przez opiekuna Zgody na uczestnictwo w zajęciach (Formularz dostępny u instruktora przed oraz po zajęciach). Minimalny wiek uczestnika zajęć tanecznych to 7 lat.
  4. W przypadku nieobecności na zajęciach istnieje możliwość odrobienia zajęć w terminie 6 tygodni z inną grupą. Zajęcia nieodrobione w ustalonym terminie przepadają.
  5. Nieobecność należy zgłosić najpóźniej 4 godziny przed rozpoczęciem zajęć (drogą telefoniczną, smsem, lub mailowo). Brak informacji lub późne powiadomienie instruktora skutkuje poniesieniem opłaty za dane zajęcia.
  6. Bieżące terminy zajęć są umieszczane pod adresem http://taniec-irlandzki.wroclaw.pl/grafik. Istnieje możliwość dostosowania terminów do preferencji Uczestników. Dodatkowo, każdy tancerz może zostać dopisany do kalendarza zajęć (otrzymywanie zaproszeń i przypomnień o treningach oraz możliwość zaznaczenia nieobecności.
  7. Rodzaje prowadzonych zajęć - wymagania dla poszczególnych poziomów zaawansowania określono w §7. Wątpliwości co do prezentowanego poziomu rozstrzyga trener.
   1. Zajęcia grupowe
   2. Rodzaje prowadzonych zajęć grupowych
    Styl tańca Definicja Poziom zaawansowania Kategorie wiekowe
    Light Nauka tańców solowych w butach miękkich. beginner 7-14
    primary pow. 15
    intermediate pow. 15
    open [grupa niedostępna]
    Hard Nauka tradycyjnego stepu irlandzkiego - tańce setowe, tańce solowe oraz autorskie choreografie beginner 10-15
    primary pow. 15
    intermediate pow. 15
    open [grupa niedostępna]
    Ceili team - dzieci Zajęcia z tradycyjnych tańców grupowych początkujący 7-14
    Ceili team - dorośli Zajęcia przygotowujące do zawodów zaawansowany pow. 15
   3. Zajęcia Indywidualne (Privat) - zajęcia indywidualne z instruktorem. Każdy poziom zaawansowania, każda grupa wiekowa.
   4. Practice - zajęcia przeznaczone dla doświadczonych tancerzy w celu samodoskonalenia.
  8. Każdego tancerza obowiązuje strój sportowy. Szczegółowych informacji udziela trener.
  9. Na zajęcia ze stepu irlandzkiego (hard) należy przynieść buty do stepu irlandzkiego. Wyjątek stanowi grupa beginner - w tym przypadku dopuszczalne jest ćwiczenie w trampkach, bądź sneakerach.
  10. Na zajęcia tańców miękkich (light) należy przynieść baletki irlandzkie (panie), buty do reela (panowie) lub baletki gimnastyczne z dzieloną podeszwą. Nie jest to obowiązkowe dla grupy beginner. W tym przypadku można przynosić dwie pary skarpetek.
  11. Wskazane jest zabranie ze sobą na zajęcia wody bądź innego napoju gaszącego pragnienie.
  12. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Pomiędzy zajęciami jest chwila przerwy, aby ewentualnie skonsumować lekkie przekąski (batoniki, owoce itp). Żucie gumy w trakcie tańca jest całkowicie zakazane.
  13. Uczestniczenie w zajęciach po spożyciu alkoholu bądź innych środków odurzających jest zakazane i skutkuje wyproszeniem z zajęć bez możliwości ich odrobienia.
  14. Osoby spóźnione więcej niż 15 min zobligowane są do samodzielnej rozgrzewki.
  15. Ze względów bezpieczeństwa długie wisiorki bądź kolczyki muszą zostać zdjęte na czas trwania zajęć.
  16. W przypadku nie stosowania się do uwag instruktora, instruktor nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe w trakcie zajęć. Dodatkowo tancerz powinien mieć wykupione ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  17. Osoby zgłaszające swoje uczestnictwo na zajęcia oświadczają, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń z zakresu nauki tańca irlandzkiego oraz uczestniczą w zajęciach na własne ryzyko.
  18. W razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów w trakcie wykonywania ćwiczeń, aktywność należy przerwać i zgłosić dolegliwości trenerowi.
  19. Podczas zajęć organizowanych przez Szkołę Tańca Irish Spin obowiązuje zakaz rejestrowania obrazu i dźwięku, chyba, że trener wyrazi na to zgodę.
 • Zasady korzystania z szatni
  1. Uczestnicy zajęć mają do dyspozycji szatnię wskazaną przez trenera bądź osobę zarządzającą kompleksem sportowym.
  2. Szatnia jest dostępna najwcześniej 15 min przed rozpoczęciem zajęć.
  3. Osoba, która ostatnia wychodzi z szatni jest zobligowana do zamknięcia pomieszczenia:
  4. Po zakończonych zajęciach należy pozostawić szatnię w takim stanie jakim ją się zastało przed zajęciami (sprzątamy po sobie).
  5. Szkoła Irish Spin nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty pozostawione w szatni. Tego typu przedmioty należy wnieść na salę taneczną.
  6. Po zakończonych zajęciach należy w ciągu 15 min przebrać się i opuścić szatnię.
 • Zajęcia Grupowe (light, hard) - dodatkowe informacje
  1. Minimalna liczba uczestników na zajęciach grupowych: Light, Hard - 4 osoby.
  2. Zajęcia grupowe zostały podzielone ze względu na styl (light, hard), poziom zaawansowania (beginner, primary) oraz wiek (dzieci w wieku 7-14 lat, młodzież licealna oraz dorośli).
  3. Jeśli z powodu nieobecności tancerz ma zaległości (nie zna kroków lub układów tanecznych) i nie potrafi odnaleźć się na kolejnych zajęciach powinien ustalić z instruktorem termin zajęć indywidualnych.
  4. Czas trwania treningu jest uzależniony od wieku i stopnia zaawansowania uczestników:
   1. 60 min dla dzieci
   2. 60-120 min dla młodzieży licealnej oraz dorosłych.
 • Zajęcia Grupowe (Ceili) - dodatkowe informacje
  1. Minimalna liczba uczestników na zajęciach Ceili: 4 osoby.
  2. Zajęcia grupowe zostały podzielone ze względu na wiek uczestników (dzieci w wieku 7-14 lat, młodzież licealna oraz dorośli).
  3. Czas trwania treningu jest uzależniony od wieku uczestników:
   1. 60 min dla dzieci
   2. 120 min dla młodzieży licealnej oraz dorosłych.
 • Zajęcia Indywidualne - dodatkowe informacje
  1. Zajęcia indywidualne muszą być zaplanowane z instruktorem co najmniej z dwu tygodniowym wyprzedzeniem.
  2. Instruktor tydzień przed zajęciami ustala jaki będzie plan zajęć. Jeśli tancerz otrzyma instrukcje od trenera, musi przygotować się do zajęć.
  3. Zajęcia indywidualne dotyczą wszystkich grup wiekowych.
  4. Jeden trening trwa 60 minut.
 • Wymagania dotyczące poszczególnych grup
  1. Grupy Beginner (wszystkie style) - Zajęcia przeznaczone dla wszystkich, którzy chcieliby rozpocząć zabawę z tańcem irlandzkim. Nie ma wymagań wstępnych.
  2. Lihgt:
  3. Wymagania w grupach Light
   Primary light Intermediate light Open light
   Opanowane kroki beginner slip jig jak Primary, plus: jak Intermediate, plus:
   beginner reel primary reel intermediate reel (3 kroki!)
   light jig primary slip jig intermediate slip jig (3 kroki)
   hop jig - -
   Znajomość tempa tańców beginner reel 121-123 primary reel 116 -118 intermediate reel 113
   beginner light jig 116 primary light jig 116 intermediate light jig 116
   beginner slip jig 121 primary slip jig 118 intermediate slip jig 113
   beginner single jig 123 primary single jig 123 intermediate single jig 121
  4. Hard:
  5. Wymagania w grupach Hard
   Primary hard Intermediate hard Open hard
   Opanowane kroki beginner treble jig jak Primary, plus: jak Intermediate, plus
   beginner hornpipe primary hornpipe intermediate treble jig (3 kroki)
   St Patrick's day primary treble jig intermediate hornpipe (3 kroki)
   Jockey to the fair Job of journeywork Three see captians
   Black bird King of the fairies
   Garden of daisies
   Znajomość tempa tańców beginner heavy jig 89 primary heavy jig 79 intermediate heavy jig 73
   beginner hornpipe 142 primary hornpipe 130 intermediate hornpipe 113
 • Płatność za zajęcia
  1. Za zajęcia można zapłacić gotówką w dniu zajęć lub wcześniej przelewem. W drugim przypadku tancerz jest zobligowany do okazania dowodu wpłaty najpóźniej w dniu zajęć.
  2. Karnet - pakiet czterech, ośmiu, dwunastu lub szesnanstu (ważny przez 42 dni) treningów, odbywających się raz albo dwa razy w tygodniu, opłacany przelewem lub gotówką przed pierwszymi zajęciami z karnetu. Wykupione karnety sa imienne i nie mogą być wykorzystane przez inne osoby.
  3. Aktualny cennik zajęć tanecznych znajduje się na stronie internetowej szkoły pod adresem: http://taniec-irlandzki.wroclaw.pl/cennik.
  4. Szkoła Tańca Irish Spin zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  5. Zniżki dla studentów: 5% za okazaniem ważnej legitymacji.
  6. Nieobecności można odrobić w innym terminie (z inną grupą), nie ma możliwości zwrotu należności za niewykorzystane zajęcia.
  7. Opłaty za zajęcia grup 'beginner dorośli' oraz 'beginner dzkieci', "advanced dzieci" prosimy uiszczać w biurze Klubu pod Kolumnami (płatność gotówką).
  8. Opłaty za zajęcia pozostałych grup można uiścić na zajęciach lub za pomocą przelewu. Dane do przelewu:
   Irish Spin Małgorzata Szarycz
   ING Bank 15 1050 1575 1000 0092 2068 5615
  9. W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko tancerza, rodzaj grupy (nazwa plus poziom), miesiąc oraz rok w którym odbywają się zajęcia. Np:
   "Imię Nazwisko, Prim Step, Prim Light, Ceili, Marzec 2016"
 • Postanowienia końcowe
  1. Sytuacje szczególne, nie uwzględnione w niniejszym regulaminie, będą rozpatrywane indywidualne.
  2. W sprawach związanych z działalnością szkoły należy się kontaktować:
   1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected],
   2. telefonicznie: +48 793422130,
   3. lub osobiście - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
  3. Zapisy niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej szkoły.
 • Informacja dotycząca ochrony i przetwarzania danych osobowych przez Irish Spin Małgorzata Szarycz

  1. Administrator danych osobowych

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Irish Spin Małgorzata Szarycz. Możesz się skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

  1. listownie na adres: Irish Spin Małgorzata Szarycz ul. Borowska 38/7, 50-532 Wrocław
  2. przez e-mail: [email protected]
  3. telefonicznie: 793 422 130

  2. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

  1. realizować kursy taneczne,
  2. na bieżąco informować o zmianach w grafiku zajęć,
  3. przypominać o płatnościach za karnety taneczne,
  4. informować o zawodach tanecznych, w których będą brali udział tancerze Irish Spin Małgorzata Szarycz,
  5. udostępniać materiały edukacyjne w postaci filmów instruktażowych za pomocą platformy google-drive,
  6. archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa.

  Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

  1. dane osobowe będę przetwarzane przez okres regulowany rozporządzeniami dotyczącymi dokumentacji medycznej art. 13 ustawy z 24 kwietnia 2009 roku,
  2. przepisy prawa.

  3. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych

  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. numer telefonu,
  4. e-mail.

  Dla tancerzy występujących na międzynarodowych zawodach w tańcu irlandzkim przetwarzana będzie również data urodzenia.

  4. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

  Dane, które przetwarzamy będziemy przechowywać przez czas określony przez przepisy prawa, a w prawnie uzasadnionych interesach Administratora danych do czasu wniesienia sprzeciwu.

  5. Odbiorcy Twoich danych osobowych

  Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych: świadczącym usługi finansowe (księgowość), gdy wyrażasz potrzebę wystawienia rachunku imiennego,
  2. w przypadku brania udziału w zawodach tańca irlandzkiego, dane zostaną udostępnione organizatorom w celu rejestracji tancerza do poszczególnych konkurencji,
  3. podmiotom uprawnionym przepisami prawa,
  4. podmiotom upoważnionym przez Ciebie.

  6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
  2. żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
  3. żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
  4. żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  6. przenoszenia Twoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. Źródła danych

  1. osoba fizyczna, która zapisała się na kurs tańca telefonicznie lub poprzez sms,
  2. osoba fizyczna, która zapisała się na kurs mailowo,
  3. osoba fizyczna, która zapisała się na kurs podczas trwania zajęć,
  4. za pomocą wiadomości na naszej stronie na facebooku: https://m.facebook.com/irishspin.

  8. Dodatkowe informacje

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
  2. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe, odrębne ustalenia w tym zakresie z Państwem.
  3. Informujemy, że w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: [email protected], a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  9. Zasady dotyczące bezpieczeństwa podczas pandemii

   Pamiętajmy, że odpowiedzialność za zachowanie środków ostrożności spoczywa na nas wszystkich.

  1. Jeśli tancerz/tancerka czuje się przeziębiony lub/i ma podwyższoną temperaturę nie powinien uczestniczyć w zajęciach.
  2. Jeśli istnieje podejrzenie, że w ciągu ostatnich 14 dni tancerz/tancerka lub jego/jej domownicy mieli kontakt z osobą zakażoną, również powinno się zrezygnować z zajęć.
  3. Przed wejściem na salę odkażamy ręce.
  4. Bezpośredni kontakt między uczestnikami zajęć i prowadzącym powinien być ograniczony do minimum pozwalającego na prowadzenie zajęć.
  5. W częściach wspólnych (poza salą taneczną), obowiązuje noszenie maseczek.
  6. Każdy tancerz/tancerka powinni mieć swój pojemnik na napoje (butelka/bidon/szklanka). Pod żadnym pozorem nie dzielimy się napojami z innymi uczestnikami.